PERSONVERNERKLÆRING

Hodepinedagboken

Denne personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med mobilappen Hodepinedagboken (også omtalt som «tjenesten»), utviklet av KBB Medic AS, Org nr 912 372 022. Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen («KBB Medic»). 

KBB Medic er behandlingsansvarlig for aktivitetene beskrevet i personvernerklæringen. Du kan komme i kontakt med KBB Medic ved å ved å sende oss en henvendelse til adressen oppgitt innledningsvis eller på e-post til:post@kbbmedic.no

1                 Om Hodepinedagboken og mulighet for deling av personopplysninger

Når du bruker Hodepinedagboken registrer vi og lagrer data som du plotter inn i tjenesten. Informasjonen lagres på en sikker server som vi administrere. 

Du kan selv velge å dele informasjon med andre via tjenesten.  Dette gjøres kun når du selv aktivt velger å dele data. Da genereres det en kode som en behandlende lege / spesialist kan bruke i et legeverktøy. Koden er gyldig i 10 minutter etter at den ble generert.

2                Nærmere om grunnlag og typen personopplysninger vi samler inn

Vi behandler personopplysninger for å kunne levere tjenesten Hodepinedagboken. Formålet er å tilby en tjeneste der brukeren kan dokumentere antall hodepinedager samt utviklingen av hodepinen . Å føre hodepinedagbok er også påkrevd av Helfo for å kunne få refusjon for visse medisiner mot hodepine og migrene. Et digitalt verktøy er en effektiv måte å gjennomføre registreringen på.

Hvilke personopplysninger vi behandler er avhengig av hvilke opplysninger du legger inn i tjenesten, men omfatter typisk:

 • E-post
 • Hodepinens varighet
 • Antall anfall
 • Intensitet
 • Om det oppleves som migrene
 • Om det oppleves aura
 • Om man har menstruasjon
 • Medisinbruk
 • Effekt av medisinbruk
 • Et personlig notat

Vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene er at behandlingen er nødvendig for å levere en tjeneste og gjennomføre avtalen med deg, etter GDPR artikkel 6(1)(b). 

Siden informasjon om hodepine, medisinbruk og menstruasjon er helseopplysninger, må vi i tillegg ha ditt samtykke til å behandle opplysningene etter GDPR artikkel 9(2)(a). Dersom du ikke gir samtykke, kan vi ikke tilby tjenesten, ettersom hovedfunksjonen til tjenesten er å behandle informasjon om hodepine. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke ved å sende oss en henvendelse til en av kontaktpunktene oppgitt innledningsvis, vi vil da avslutte videre behandling av dine helseopplysninger.

3                Anonymisering av data for bruk til forskning 

Vi benytter dataene du legger inn i tjenesten for å samle inn informasjon til bruk i forskning. Før vi benytter dine personopplysninger på denne måten, fjerner vi all identifiserende informasjon, slik at datasettene er anonyme. Vårt grunnlag for å anonymisere personopplysningene er at vi har vurdert at anonymiseringen er i tråd med det opprinnelige formålet med behandlingen – ettersom anonymiseringen innebærer at du ikke lenger kan identifiseres.

4                Deling av personopplysninger med helsepersonell

I Hodepinedagboken vil du ha mulighet til å dele personopplysninger med helsepersonell. Helsepersonell vil da få tilgang til opplysningene nevnt i punkt 2 over. Delingen er basert på ditt samtykke til å dele slike opplysninger etter GDPR artikkel 6(1)(a). Formålet er å forenkle det administrative arbeidet for deg og det aktuelle helsepersonellet. Helsepersonellet vil selv være ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine etter de er delt.

5                Utlevering av opplysninger og bruk av databehandlere

KBB Medic deler som hovedregel ikke dine personopplysninger med andre. Unntak er i tilfeller av virksomhetsoverdragelse, eller dersom vi er pålagt å dele opplysningene gjennom lov eller pålegg fra offentlig myndighet.

Forutsatt at vi har anonymisert personopplysningene du har lagt inn i tjenesten, kan vi dele disse for bruk i forskning. Anonymisering innebærer at det ikke lenger vil være mulig å identifisere deg som bruker.

Vi bruker databehandlere for å levere tjenesten, herunder selskaper som bistår oss med utvikling og drift av tjenesten. Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler med KBB Medic AS. Du kan få nærmere informasjon om våre databehandlere ved å kontakte oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6                Lagringstid

Vi lagrer dine opplysninger så lenge du har en bruker. Du kan be om sletting av din bruker til enhver tid ved å sende oss en henvendelse til en av kontaktpunktene oppgitt innledningsvis.

7                 Den registrertes rettigheter

Du har som registrert rett til å kreve:

 • Retting, innsyn og sletting. Du har rett til å be om en gratis kopi av dine personopplysninger, be om retting av uriktige opplysninger, og under visse omstendigheter be om at personopplysningene dine slettes.
 • Begrensning. Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel mens vi undersøker eventuelle innvendinger fra deg knyttet til vår behandling av personopplysninger.
 • Dataportabilitet. I noen tilfeller har du rett til dataportabilitet, det vil si at du kan kreve at vi utleverer opplysninger om deg i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format, for å kunne overføre disse til en annen behandlingsansvarlig. Dette gjelder bare dersom vi behandler personopplysningene basert på ditt samtykke eller fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 • Protestere. Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil da stanse behandlingen av opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen.
 • Protest mot direkte markedsføring. Du har rett til å protestere mot vår direkte markedsføring (inkludert profilering for disse formålene). Vi vil da stanse vår behandling av dine personopplysninger for disse formålene.
 • Trekke tilbake samtykke. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Vi vil da stanse fremtidig behandling av personopplysninger som er basert på ditt samtykke.
 • Klage til Datatilsynet. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger. Vi setter pris på om du tar kontakt med oss direkte først. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8                Endringer

Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi publisere en oppdatert versjon på nettsiden. Vi vil varsle deg ved endringer som kan innebære negative konsekvenser for deg, eller endret behandling av formål, rettslig grunnlag eller mottakere av personopplysninger. Slikt varsel kan gis ved notifikasjon i tjenesten eller på e-post.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 11.05.2023.